חוזה מכר לרכב

חוזה מכר לרכב

בין:
שם המוכר:  _________________
ת.ז.: ______________________
כתובת: _____________________
                       להלן: "המוכר"

לבין:
שם הקונה:  _________________
ת.ז.: ______________________
כתובת: _____________________
                      להלן: "הקונה"

פרטי הרכב:
יצרן: __________________ דגם: ______________       מס' רישוי ____________   שנת ייצור: ____________        מס' שלדה: ___________ מס' מנוע: _____________
                       להלן: "הרכב"

הואיל - והמוכר מצהיר ומחחייב בזאת כי הוא הבעלים החוקי של "הרכב" והוא מחזיק בו כדין וכי הוא מציע לקונה לרכוש את "הרכב"
והואיל - והקונה מצא את הרכב מתאים לו והוא מעוניים לקנותו מהמוכר,


לפיכך הגיעו הצדדים לידי הסכמה כדלהלן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפקד מהחוזה עצמו.
2. המוכר מוכר בזאת לקונה והקונה קונה בזאת מהמוכר את "הרכב".
3. הצדדים מסכימים בזאת כי מחיר "הרכב" יהיה בסך כולל של 
_______ ש"ח ______________________ שקלים חדשים) שישולמו ל"מוכר" כדלהלן:
א. סכום של _________ ש"ח (___________________ שקלים חדשים)ישולם במעמד חתימת החוזה וחתימת המוכר מהווה אישור לקבלתו.
ב. היתרה בסך _______ ש"ח (___________________ שקלים חדשים) תשולם בהמחאה בנקאית או במזומן בתאריך ________, במעמד העברת הבעלות על שם הקונה ומסירתו לקונה כשהרכב במצב זהה למצבו ביום חתימת החוזה.
4. הוצאות העברת הבעלות חלים על הקונה.(החובה החוקית חלה על המוכר)
5.א. המוכר מתחייב להעביר את הבעלות ברכב לקונה כשהרכב נקי מכל חוב ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/או קנס ו/או תפיסה ו/או טענה מכל צד ג' כלשהו.
ב. היה ובזמן כלשהו יתברר כי על הרכב רובצים חבויות או עכובים לאור באמור בסעיף 4 לעיל, מתחייב המוכר לסלקו או לגרום למחיקתו מיד.
ג. במידה ושבזמן שהרכב הרשות המוכר ועד לרגע העברת הבעלות, עבר הרכב תאונה או ניזוק בדרך כלשהיא שהיא, רשאי הקונה לבטל הסכם זה ולקבל את סכום המקדמה.
6. המוכר מצהיר כי הרכב נסע _________ ק"מ, כמופיע במונה הקילומטרים וכי הוא הבעלים ה ________ (ראשון, שני, שלישי וכו'..) של הרכב.
7. א. המוכר מתחייב ומצהיר כי פרטי הרכב זהים לאלה המופיעים ברשיון המקורי של הרכב, כי לא נעשו ברכב דינויים כלשהם המחייבים שינוי ו/או תיקון הרשיון המקורי, לא נעשו ברכב שינויים שאינם מותרים על פי הדין וכי כל המיסים, האגרות, והתשלומים ו/או הקנסות לגבי "הרכב" עד רגע מסירתו לקונה שולמו  במלואם על-ידי המוכר.
ב.  כל המיסים,האגרות והתשלומים-מכל סוג שהוא-החלים על הרכב ו/או השימוש בו מרגע מסירתו לקונה יחולו על הקונה.
8. הקונה מצהיר בזאת כי ראה את הרכב, בדק את מצבו המכני במכון מורשה ________________(שם המכון) ___________ (מספר הבדיקה),____________ (תאריך הבדיקה) וכן את מצבו הרישומי, ובכפוף להצהרות ולהתחייבויות המוכר כמפורט בחוזה זה הוא מוותר בזאת על כל טענות פגם לרבות טענת מום נסתר כלשהו, באשר למצבו המכני  והחיצוני של  הרכב.
9. בהתגלה תשלום החל על מי מהצדדים בחוזה זה, רשאי הצד שכנגד לשלמו ולדרוש מהצג החייב בתשלום את השבתו המיידית. צד  שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם למשנהו פיצוי קבוע מוערך ומסוכם בראש בגין הפרה זו בשיעור 8% ממחיר הרכב.
10. צד שיפר חוזה זה הפרה יסודית ישלם לצד המקיים, פיצוי קבוע ומוערך בשיעור של 10% ממחיר התמורה.
11. הצדדים מאשרים בזאת שקראו היטב את האמור בחוזה זה ופעלו בהתאם לכך

            ולראיה, באו הצדדים על החתום ביום __________
 

                    "הקונה"                                      "המוכר"
    ______________________      _________________________
                  שם + חתימה                            שם + חתימה 

הדפסשלח לחברהוסף תגובהצור קשר

קנייה ומכירת רכב

לוגו אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד